The best restaurants of Ukraine in Vinnytsya

Pizza restaurant "Pizza Park". Vinnytsia

Pizza restaurant "Pizza Park". Vinnytsia

Pizza Trattoria "TerraMare". Vinnytsia

Pizza Trattoria "TerraMare". Vinnytsia

Pizza restaurant "Beatriche". Vinnytsia

Pizza restaurant "Beatriche". Vinnytsia

Pizza restaurant "Meringata". Vinnytsia

Pizza restaurant "Meringata". Vinnytsia

Pizza restaurant "La Costa Аzzуrra". Vinnytsia

Pizza restaurant "La Costa Аззуrra". Vinnytsia

Cafe "Biblioteka". Vinnytsya

Cafe "Biblioteka". Vinnytsya